• 24. 9. 2021

Stavebné povolenie na montované haly

Hoci sú naše ľahké konštrukcie deklarované certifikátom ZCV-15-121/C02 podľa normy ČSN EN 1090-2+A1:2012 ako výrobok plniaci funkciu stavby, tak stavebné povolenie budete vo väčšine prípadov zrejme potrebovať.

Výrobok plniaci funkciu stavby

Zákon č 183/2006 Zb. teda „Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku“ známy všeobecne ako Stavebný zákon uvádza v § 103 Stavby, terénne úpravy, zariadenia a udržiavacie práce nevyžadujúce stavebné povolenie ani ohlásenie.
V odseku 1) tohto zákona sú následne špecifikované jednotlivé typy stavieb, ktoré nepodliehajú stavebnému povoleniu ani ohláseniu. V bode 16) sú potom uvedené „výrobky plniace funkciu stavby vrátane základových konštrukcií pod ne.

Naše haly sú certifikované ako výrobky plniace funkciu stavby, záleží však na miestnom stavebnom úrade, ako bude konkrétne interpretovať literu zákona.

Poľnohospodárske stavby

Takzvane „poľnohospodárske“ stavby majú v stavebnom zákone úľavu obdobnú ako výrobky plniace funkciu stavby, teda nepodliehajú povoleniu ani ohláseniu.

Nejde však o všetky stavby určené pre poľnohospodárstvo, ale jasne špecifikované stavby. Tieto stavby sú vymenované v §103 ods. 1) bod e) ods. 2) Stavebného zákona a sú špecifikované ako:

„Stavby pre poľnohospodárstvo do 60 m2 zastavanej plochy a do 5 m výšky, bez podpivničenia; stavby pre poľnohospodárstvo nad 60 m2 zastavanej plochy alebo nad 5 m výšky do 300 m2 zastavanej plochy a do 7 m výšky, o jedným nadzemným podlažím, nepodpivničené, stavebné povolenie ani ohlásenie stavebnému úradu nevyžadujú, ledaže ide o stavby na ustajnenie zvierat alebo chovateľstvo alebo poľnohospodárske stavby, ktoré majú slúžiť na skladovanie a spracovanie horľavých látok (napr. sušičky, sklady horľavých kvapalín, sklady chemických hnojív).

Stavba na ohlásenie

Stavebný zákon v §104 ods. 1) vymenováva jednoduché stavy, terénne úpravy a udržiavacie práce, pri ktorých postačí ohlásenie. V bode c) špecifikuje:

„stavby do 300 m2 celkovej zastavanej plochy a výšky do 10 m, s výnimkou stavieb na bývanie, a haly do 1000 m2 celkovej zastavanej plochy a výšky do 15 m, ak tieto stavby a haly budú najviac s jedným nadzemným podlažím, nepodpivničené a dočasné na obdobie najdlhšie 3 rokov; obdobie dočasnosti nie je možné predĺžiť.“

Umožňuje tak postaviť aj haly s celkovou zastavanou plochou 1000 m2 iba v režime stavebnej ohlášky, avšak iba na jasne špecifikované obdobie 3 rokov, bez možnosti predĺžiť túto lehotu. Pre stavebníka to znamená, že po uplynutí tejto lehoty je stavbu nutné odstrániť, prípadne absolvovať proces plnohodnotného stavebného povolenia.

Potrebujete poradiť?

Nezáväzný dopyt